Regulamin

Warunki sprzedaży prenumerat oraz świadczenia usług dostępu do Serwisu administracjawoswiacie.pl


1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, (dalej „Regulamin), określa zasady sprzedaży prenumerat Czasopisma "Administracja w Oświacie" oraz świadczenia usług dostępu do Serwisu administracjawoswiacie.pl.

Wydawcą Czasopism oraz Sprzedawcą prenumerat, a także Usługodawcą i Administratorem Serwisu jest: Spółka Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem.

2. Definicje

 • Czasopismo – "Administracja w Oświacie​", czasopismo specjalistyczne.
 • Serwis – portal umożliwiający dostęp do elektronicznej wersji Czasopisma, dodatkowych treści oraz archiwum.
 • Prenumerata – pod pojęciem należy rozumieć roczny okres prenumeraty. Liczba wydań w ramach Prenumeraty określona jest w ofercie produktowej.
 • Prenumerata Premium – pod pojęciem należy rozumieć Prenumeratę oraz dostęp do Serwisu na okres 12 miesięcy.
 • Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – Zamawiający jako osoba fizyczna lub wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. Składanie zamówień

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa, na stronie internetowej Wydawnictwa lub w czasopiśmie,
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia,
 • potwierdzenie zamówienia w rozmowie telefonicznej z konsultantem.

Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży oraz Polityką Prywatności i akceptuje te postanowienia,
 • w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do Serwisu składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Prenumerata

Roczna prenumerata czasopisma w wersji papierowej oraz, w wariancie do wyboru, roczna Prenumerata Premium z dostępem do wszystkich funkcjonalności Serwisu.

 • Cena abonamentu w wybranej prenumeracie za okres 12 miesięcy wskazana jest w formularzu zamówienia. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie oraz w czasopiśmie. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy regulamin wraz ze wskazaną w zamówieniu ceną.
 • Cena prenumeraty płatna jest z góry za cały okres prenumeraty.
 • Po upływie okresu trwania prenumeraty, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia, abonament jest przedłużany o następny - taki sam okres prenumeraty, w regularnej cenie i wystawiana jest faktura VAT z 13-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu uzyskania ciągłości abonamentowej oraz umożliwienie klientowi opłacenia należności za kolejny okres abonamentowy, możliwość pełnego korzystania z Serwisu dla Prenumeraty Premium zostaje wydłużona o 14 dni.
 • W przypadku gdy Użytkownik posiada aktywną Prenumeratę czasopisma i chce uzyskać dostęp do Serwisu, kwota należności za Prenumeratę Premium zostanie umniejszona proporcjonalnie o wartość niewykorzystanych numerów czasopisma. Poniesione koszty przesyłki nie umniejszają należności za Prenumeratę Premium.
 • Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z:
  • przedłużenia Prenumeraty,
  • lub dostępu do Serwisu dla Prenumeraty Premium (i w kolejnym okresie abonamentowym korzystania tylko z prenumeraty papierowej),
 • w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 • W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do Serwisu dla Prenumeraty Premium. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.
 • Zamawiającemu nie przysługuje prawo rezygnacji z prenumeraty w okresie jej trwania.

Nieopłacenie faktury za przedłużenie abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.

5. Realizacja zamówień (prenumerata czasopisma oraz dostęp do Serwisu)

 • Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do jego realizacji oraz do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru lub, w przypadku Prenumeraty Premium, umowy sprzedaży towaru oraz o udostępnienie zawartości Serwisu.
 • Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych, chyba że w ofercie podano inaczej.
 • Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Dla Prenumeraty Premium, warunkiem udostępnienia portalu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym  ze sposobów opisanych w punkcie 6 niniejszego regulaminu.
 • Po odnotowaniu płatności za abonament, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do portalu, zawierająca również dane dostępowe użytkownika.

6. Sposób płatności

Po złożeniu zamówienia, Zamawiający dokonuje płatności na podstawie :

 • Faktury VAT wystawionej z 13-dniowym terminem  płatności i wysłanej na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia,
 • płatność on-line – wybierając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia; po zaksięgowaniu płatności w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia zostanie wysłana faktura VAT.

Przy dokonaniu płatności należy podać poprawne dane dot. numeru zamówienia albo faktury VAT, które umożliwią prawidłową identyfikację płatności.

7. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

8. Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 • dostępu do Internetu,
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x i nowsze, Safari 4.x i nowsze, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player. 

9. Licencja

Wydawnictwo oświadcza, że wszystkie materiały dostępne w Serwisie w tym informacje,  grafiki, artykuły, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).

Uzyskanie dostępu do Serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w Serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do Serwisu.

Licencja nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do Serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

10. Reklamacje, rezygnacje i noty /faktury korygujące

 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej wysyłając informacje na adres Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając wiadomość na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu Serwisu lub czasopisma, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 • Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia abonamentu Serwisu  lub czasopisma w formie pisemnej na adres Forum Media Polska Sp. z o.o. ul. Polska 13 60-595 Poznań lub mailowo na adres: bok@forum-media.pl  w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu Serwisu lub czasopisma (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 • Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania abonamentu Serwisu lub czasopisma w okresie ich trwania. Niekorzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją,  nie jest także podstawą do anulowania faktury.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 • Forum Media Polska Sp. z o.o. wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
  • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
  • stawce podatku,
  • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  • wartości sprzedaży netto,
  • wartości sprzedaży brutto,
  • kwocie należności ogółem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Forum Media Polska Sp. z o.o. każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych.
 • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.e-forum.pl,  która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o.
ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 61 66 55 800, fax: (61) 66 55 888
e-mail: bok@forum-media.pl

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.